Skip to main content

Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Skills Finlandin kahden vuoden välein teettämästä ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimuksesta käy ilmi, että myönteisimmät mielikuvat ammatillisesta koulutuksesta ovat ammatillisessa koulutuksessa opiskelevilla nuorilla itsellään. Työnantajat arvostavat ammatillista koulutusta, ja sitä tarvitaan Suomessa tulevaisuudessakin. Haastavaa voi olla erilaisten opiskelijoiden opiskelumotivaatiosta huolehtiminen, ja vielä yksilöllisemmän ohjauksen ja tuen tarpeen nähdään kasvavan.

skills_mielikuvatutkimus_2020_FI-01.png

 

Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimuksen tavoitteena oli selvittää ammatillisen koulutuksen mielikuvaa ja eri kohderyhmien käsityksiä, mielipiteitä ja kokemuksia ammatillisesta koulutuksesta. Tutkimuksen kohderyhmät olivat peruskoulun 9.-luokkalaiset nuoret ja heidän vanhempansa, peruskoulun oppilaanohjaajat, ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat aikuiset ja henkilöstöasioiden päättäjät yli viiden hengen yrityksissä.

Odotukset ammatillisessa koulutuksessa opiskelusta ovat täyttyneet

Myönteisimmät mielikuvat ammatillisesta koulutuksesta ovat ammatillisessa koulutuksessa opiskelevilla nuorilla. Ammatillista koulutusta pidetään sopivana erityisesti niille, jotka ovat löytäneet oman alan ja ammatin, ja joille konkreettista tekemistä sisältävä opiskelu on mieluisinta. Opiskelua pidetään käytännönläheisenä, monipuolisena, hyödyllisenä, joustavana ja rentona. Paljon työpaikalla oppimista sisältävän opiskelun katsotaan valmistavan hyvin ammattiin ja odotukset opiskelulle ovat pääsääntöisesti täyttyneet.

Parannettavaa nähtiin opiskelijoiden, opettajien ja työnantajien välisessä yhteistyössä. Ammatillisen koulutuksen resurssien riittävyys ja koulutuksen laatu huolestuttavat jonkin verran kaikissa kohderyhmissä.

Kaikista tutkimukseen osallistuneista kohderyhmistä 9.-luokkalaiset pitivät ammatillista koulutusta heikommin arvostettuna kuin lukiota. Myös 9.-luokkalaisten vanhemmat arvostavat lukiota enemmän, mutta ero ammatillisen koulutuksen arvostukseen on selvästi pienempi kuin heidän lapsillaan (9.-luokkalaiset nuoret).

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus nähdään valoisana

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus nähdään pääasiassa valoisana kaikissa kohderyhmissä. Käytännön töiden osaajia tarvitaan jatkossakin, eikä Suomi pärjää pelkästään korkeakoulutetulla työvoimalla. Ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien osaamisessa on työnantajien mielestä huolestuttavia eroja, ja osalla valmistuvista voi olla suuriakin puutteita perustaidoissakin. Osa työnantajista kokee, että heillä on liian suuri vastuu ja työ kouluttaa opiskelijoita/vastavalmistuneita sille tasolle, jota työ oikeasti vaatii.

skills_mielikuvatutkimus_2020_FI-02.png

Tutkimuksen tausta

Tutkimuksen toteutti IROResearch Oy opetus- ja kulttuuriministeriön ja Skills Finland ry:n toimeksiannosta syys-joulukuussa 2020. Tutkimus on jatkoa vuosina 2007, 2010, 2013, 2016 ja 2018 toteutetuille tutkimuksille. Tutkimus sisälsi sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen osan.

Lisätietoja

Viestintäpäällikkö Katja Katajamäki, Skills Finland, katja.katajamaki@skillsfinland.fi, puh. 040 7320 691

Opetusneuvos Seija Rasku, opetus- ja kulttuuriministeriö, seija.rasku@minedu.fi, puh. 0295 330 270

Tutkimuksen keskeiset tulokset (pdf)

Laaja yhteenvetoraportti, kvantitatiivinen osa (pdf)

Kvalitatiivinen osa  (pdf)

Yritysten henkilöstöpäättäjät (pdf)