Skip to main content

Skills-ordlista

Yrkesskicklighetstävlingarna och Skills-verksamheten har flera olika evenemang, titlar och begrepp. Vi har samlat de vanligaste termerna som används inom tävlingsverksamheten i denna ordlista.

Yrkesskicklighetstävlingar
Organisationer
Mästare-tävlinges begrepp
EuroSkills- ja WorldSkills-tävlingarnas begrepp

Yrkesskicklighetstävlingar

En yrkesskicklighetstävling är en tävling, i vilken deltagarna mäter sin yrkesskicklighet. Tävlingen består av olika uppgifter som bedöms. Tävlingarna är offentliga och publiken får följa med prestationerna. Vid yrkesskicklighetstävlingar tävlar man i olika grenar som representerar olika yrken inom yrkesutbildningen. Exempelvis grenarna, frisör, svetsning och elmontör.

Mästare
Yrkes-FM och Finlands största evenemang inom yrkesutbildningen. Tävlarna kvalar till finalen genom semifinaler. Äger rum årligen i olika delar av Finland. Skills Finland tilldelar organiseringstillstånd för evenemanget. Den organiserande parten är ofta en läroanstalt inom orten eller området.

MästarePLUS
Vid sidan om de övriga tävlingarna vid Mästare organiseras det MästarePlus-grenar, som är riktade till studerande med behov av särskilt stöd.

Mästare9
En tävling för tremannalag av elever i åk. 7–9 i fyndighet och kvickhet. Består av lokal-, regioal- och en finaltävling.

EuroSkills
Yrkes-EM EuroSkills äger rum ojämna år. Finlands officiella yrkeslandslag, som sänds till tävlingen av Skills Finland tillsammans med sina samarbetspartners, deltar och representerar Finland.

WorldSkills
Yrkes-VM WorldSkills äger rum jämna år. Finlands officiella yrkeslandslag, som sänds till tävlingen av Skills Finland tillsammans med sina samarbetspartners, deltar och representerar Finland.

International Abilympics
En internationell yrkesskicklighetstävling för tävlade med behov av särskilt stöd. Äger rum vart fjärde år. Finlands officiella yrkeslandslag, som sänds till tävlingen av Skills Finland tillsammans med sina samarbetspartners, deltar och representerar Finland.

Organisationer

Skills Finland rf
En icke-vinstdrivande förening vars syfte är att främja yrkesutbildningens attraktionskraft. Tilldelar organiseringstillstånd för Mästare-tävlingen samt sänder Finlands yrkeslandslag till internationella yrkesskicklighetstävlingar. Föreningen är en aktiv medlem i de internationella organisationerna WorldSkills International, WorldSkills Europe samt International Abilympic Federation.

WorldSkills Europe (WSE)
En europeisk organisation som främjar yrkesutbildningens attraktionskraft i Europa. Har ca. 30 st. medlemsländer. Tilldelar organiseringstillstånd för yrkes-EM EuroSkills vartannat år.

WorldSkills International (WSI)
En världsomspännande organisation som främjar yrkesutbildningens dragningskraft globalt. Har ca. 80 st. medlemsländer. Tilldelar organiseringstillstånd för yrkes-VM WorldSkills.

International Abilympic Federation (IAF)
En global organisation som främjar anställningsmöjligheter och kunnande för de med behov av särskilt stöd. Tilldelar organiseringstillstånd för International Abilympics-tävlingen som äger rum vart fjärde år.

Mästare

Yrkesuppvisning
En grenuppvisning för vilken det inte delas ut medaljer. Yrkesuppvisningar visar ofta upp viktiga yrken för regionen eller framtidens yrken.

Revisor
Arrangerandet av Mästare-evenemanget revideras, det vill säga bedöms ur en kvalitativ synvinkel. Revisionsprocessen leds och planeras av huvudrevisor som utnämns av Skills Finland. Huvudrevisorn stöds av hjälprevisorer som utnämns av Mästare-arrangörerna.

Competition Information System (CIS)
Mästare-, EuroSkills- och WorldSkills-tävlingarna använder poängräkningssystemet CIS. Den första versionen av CIS utvecklades inför WorldSkills Helsingfors 2005-tävlingen.

Lagledare
I samband med tävlingsanmälan utnämner utbildningsanordnaren en lagledare för sina deltagare. Lagledaren agerar som kontaktperson till Mästare-organisationen, tävlarna och tävlingsföljeslagare.

Jury
Skills Finland utnämner en jury för varje Mästare-tävling. Juryn är tävlingens högsta bestämmande organ och avgör invändningar som gjorts till tävlingsarrangörer. Jurymedlemmarna är aktörer från tidigare och kommande Mästare-tävlingar. Dessutom hör det till uppsättningen en representant från Utbildningsstyrelsen.

Juryns ordförande
Juryns ordförande agerar som Mästare-tävlingens överdomare, och utnämns av Skills Finland. Hen ansvarar för tävlingens korrekthet i Mästare-finalen.

Tävlingsföljeslagare
Läroanstalten anger en tävlingsföljeslagare för varje tävlare. Tävlingsföljdeslagaren agerar som följeslagare för tävlaren under tävlingens gång, och har rätt att representera tävlaren vid behov. En följeslagare kan ansvara för flera tävlande.

Styrgrupp
Styrgruppen stöder den grenansvariges arbete och består av lärare och sakkunniga inom branschen. Styrgruppes medlemmar planerar ofta tävlingsuppgifterna och agerar som domare.

Grenansvarig
Person som ansvarar för arrangerandet av grenens tävling. Den grenansvarige ansvarar för det tekniska verkställandet av finalen, praktiska arrangemang samt tävlingsuppgifter och bedömning. Hen orienterar domarna tillsammans med grenens huvuddomare. Den grenansvarige ansvarar för verksamheten under grenens final tillsammans med huvuddomaren.

Semifinalarrangör
En läroanstalt som organiserar en semifinal för någon gren. Skills Finland håller en ansökningsperiod för semifinalarrangörer under det föregående året innan tävlingen.

Semifinalkoordinator
Koordinerar grenens semifinaler tillsammans med den grenansvarige. Grenens semifinalkoordinator agerar i samarbete med de olika semifinalarrangörerna. Grenens semifinalkoordinator sammanfattar och rapporterar alla semifinalers resultat till tävlingsföljeslagarna, Mästare-arrangören och Skills Finland.

Semifinalansvarig
Ansvarar för praktiska verkställandet av semifinalen. Planerar semifinalen tillsammans med semifinalkoordinatorn.

Domare
En person som bedömer tävlingsinsatser. Ofta en yrkeslärare eller en arbetslivsrepresentant. Domarna ska vara erfarna, kompetenta och erkända inom sin bransch. Till varje gren hör även en huvuddomare som utnämns av Skills Finland, som orienterar de övriga domarna tillsammans med den grenansvarige och leder grenens finaltävling.

EuroSkills och WorldSkills

Efter termen nämns den engelska motsvarigheten och potentiell förkortning, som används vid internationella tillställningar. I Finland används de finska och svenska begreppen.

Competition Information System (CIS)
Mästare-, EuroSkills- och WorldSkills-tävlingarna använder poängräkningssystemet CIS. Den första versionen av CIS utvecklades inför WorldSkills Helsingfors 2005-tävlingen.

Expert
En person som utnämns av Skills Finland, som agerar som domare och sakkunnig för grenen. Experten utnämns för en viss tävling och mandatperioden är cirka ett år. Experten har som stödorganisation en läroanstalt eller ett företag inom branschen.

Lagledare (Team Leader)
Finlands yrkeslandslag har 2–3 lagledare som organiserar landslagslägren tillsammans med Skills Finland samt agerar som hjälp och stöd under tävlingsresan.

Grenledare eller Skills-grenledare (Skill Manager)
En person som utnämnts av Skills Finland som koordinerar grenens internationella verksamhet i Finland. Organiserar exempelvis kvaltävlingar för internationella tävlingar. Grenledar väljs med tre års mellanrum. Den grenledaren ansvariga har en läroanstalt eller ett företag inom branschen som stödorganisation.

Huvudexpert (Chief Expert, CE)
Experterna inom grenen väljer en huvudexpert och en reservhuvudexpert. Huvudexperten ansvarar för grenens organisering samt förvaltandet av tävlingens tekniska del i enlighet med tävlingens regler. Reservhuvudexperten stöder grenens huvudexpert.

Skill Advisor
Skill Advisorn stöder huvud- och reservhuvudexperten samt Skill Competition Managern angående förberedelser som har att göra med tävlingens bedömning.

Skill Competition Manager (SCM)
Skill Competition Managern arbetar tillsammans med huvud- och reservhuvudexperten och ansvarar för grenens arrangemang.

Stödorganisation
Exempelvis en läroanstalt eller ett företag, som ansvarar för en tävlares eller experts tävlingskostnader.

Teknisk delegat (Technical Delegate, TD)
En av Skills Finland utnämnd teknisk delegat som representerar Finland i tävlingskommittén. Den tekniska delegaten är förman för experterna och ansvarar för att information samt tekniska dokument (exempelvis tävlingsregler) förmedlas till experter och tävlare.

Träningscirkel
Träningscirkeln är en tävlares stödgrupp under träningsperioden. Syftet är att flera personer från olika läroanstalter är med i träningscirkel, så att tävlaren får bästa möjliga stöd och tävlingsverksamhetens nyttor sprids till olika läroanstalter. Träningscirkeln består bland annat av tävlaren, den grenansvarige, experter, tränaren och reservtävlaren.

Tränare
Tävlarna tränar inför de internationella tävlingarna tillsammans med en tränare. Tränarna är oftast lärare eller proffs inom branschen.

Reservhuvudexpert (Deputy Chief Expert, DCE)
Experterna inom grenen väljer en huvudexpert och en reservhuvudexpert. Huvudexperten ansvarar för grenens organisering samt förvaltandet av tävlingens tekniska del i enlighet med tävlingens regler. Reservhuvudexperten stöder grenens huvudexpert.

Officiell delegat (Official Delegate, OD)
En av Skills Finland utnämn officiell delegat som agerar som Finlands officiella representant vid WSI- och WSE-organisationernas möten.