Skip to main content

Mästare-reglerna förnyades – i Esbo införs bland annat ny åldersgräns och grenmodell

Tävlingsåret Mästare2023 Esbo inleds i oktober med anmälan till semifinalerna. Under den här omgången sker registreringen via ett nytt system och reglerna har också fått en grundlig uppdatering.

Taitaja_uutinen_1280.png

Anmälan till semifinalerna i det nya systemet

De som ordnar utbildningen anmäler tävlingsdeltagarna från sin egen läroanstalt till Skills Finland 3.−28.10.2022. Det är nu första gången WorldSkills-registreringssystemet används för att anmäla tävlingsdeltagarna.

Systemet gör underhållet av deltagarnas uppgifter smidigare på många sätt. Till exempel överförs namnen på den tävlande och på bakgrundsorganisationen direkt från registreringssystemet till CIS-systemet, där bedömningen sker och där man också får tävlingsresultaten. Tävlingsdeltagarnas bilder läggs också till via systemet.

Vi har varit i direkt kontakt med yrkesläroanstalterna gällande ändringen av registreringssättet. Mer information om detaljerna kring deltagaranmälningen ges den 3 oktober när anmälningen inleds.

22 års åldersgräns och andra stadgeändringar

Mästare-reglerna har traditionellt granskats årligen efter varje finalevenemang.
Målet med årets grundligare uppdateringsrunda är att ytterligare höja Mästare-tävlingens kvalitet och jämlikheten i olika grenar.

Uppdateringsarbetet har gjorts av Skills Finland, Mästare2022 Björneborg, Mästare2023 Esbo, Mästare2024 Kuopio och Gradia som ansvarar för tävlingsaktörernas utbildning. Skills Finlands styrelsemöte godkände de nya stadgarna 8.9.2022.

I stadgarna har bland annat följande saker uppdaterats:

 • De separata MästarePLUS-reglerna har slopats och observationerna avseende MästarePLUS-grenarna har kombinerats med de allmänna Mästare-reglerna.
 • Åldersgränsen för att delta i tävlingen har höjts till 22 år. En tävlande får alltså fylla högst 22 år under tävlingsåret. I MästarePLUS-grenarna och i några andra bestämda grenar finns ingen åldersgräns.
 • Det är förbjudet att använda förhandsuppgifter eller förhandsgallringar i både semifinalerna och i finalen.
 • Vid bedömningen ska man använda både kvantitativ och kvalitativ bedömning.
 • Man har preciserat tävlingstiderna och de tekniska ramvillkoren och förtydligat vilken sammansättning styrgruppen ska ha.
 • De teman som tidigare var obligatoriska (företagande, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet) är nu gemensamma teman och kravet på 5 procent har slopats. Temana ska dock vara tydligt specificerade och kunna presenteras för de tävlande, auditörerna och allmänheten.

Ny grenmodell i bruk i Esbo

I samband med stadgeändringen förnyades också listan över grenar. I Mästare2023 Esbo införs en ny grenmodell som är indelad i följande kategorier:

 • grenar som ordnas varje år och där åldersgränsen är 22
 • grenar som ordnas varje år utan åldersgräns
 • MästarePLUS-grenarna
 • grenar som genomförs på nätet
 • grenar som ordnas vartannat år
 • regionala grenar, av vilka evenemangsarrangören väljer minst fem
 • yrkesuppvisningar
 • framtida grenar

Regionala grenar-kategorin ger evenemangsarrangören möjlighet att lyfta fram branscher som är viktiga för den egna regionen. I MästarePLUS-grenarna används från och med nu standardnumrering, och i fortsättningen funderar man på att lägga till nya grenar. Framtidens grenar-kategorin kan i fortsättningen inkludera nya grenförslag, från vilka det årets evenemangsarrangör kan välja ut nya växande branscher.

Mästare-arrangören ger sitt eget förslag om tävlingsgrenar till Skills Finlands styrelse för godkännande cirka 1,5 år före evenemanget.

I Mästare2023 Esbo ordnas sammanlagt 51 grenar som motsvarar ett yrkesområde, av vilka 5 är MästarePLUS-grenar och 4 yrkesuppvisningar. I MästarePLUS-grenarna har man beaktat de tävlandes behov av särskilt stöd. I yrkesuppvisningarna delas det inte ut FM-medaljer.

Mera information

Mästare-tävlingens regler SV (pdf)

Taitaja-kilpailun säännöt FI (pdf)

Mästare2023-grenar på tävlingens webbsida

Petri Hörkkö, Mästare-chef, petri.horkko@skillsfinland.fi, 050 523 9696