Skip to main content

Taitaja9-digipeli on hyvä yritysyhteistyön väline

Janne Turtiainen työskentelee Stadin ammatti- ja aikuisopistossa projektikoordinaattorina oppimisanalytiikka-hankkeessa. Hän valmistui joulukuussa 2022 Hämeen ammattikorkeakoulusta suorittaen työn ohella liiketoiminnan kehittämisen ylemmän AMK-tutkinnon. Opinnäytetyössään hän tutki yritysyhteistyötä Taitaja9-digipelissä.

Taitaja9_peli.png

Olen aina ollut kiinnostunut osaamiseni kehittämisestä, ja onnekseni organisaationi on sen mahdollistanut ja siihen kannustanut. Voisin sanoa olevani ikuinen oppija, aina jokin rauta tulessa… Viimeisimpänä koulutuksena olen suorittanut Liiketoiminnan kehittämisen ylemmän ammattikorkeakoulun opinnot. Valmistuin Hämeen ammattikorkeakoulusta joulukuussa 2022. Leikillään voisi sanoa, että tähtään HAMKissa hattutemppuun jossain kohti, sillä olen suorittanut aiemmin ammatilliset opettajaopinnot samassa paikassa. HAMKissa monimuoto-opinnot mahdollistivat työn ja opiskelun yhteensovittamisen hyvin.

Taitaja-tapahtumaan tutustuin ensimmäistä kertaa vuonna 2016 Seinäjoella. Se oli silmiä avartava kokemus. Ammattitaitokilpailut ovat nuorille paitsi mahdollisuus näyttää omaa ammattitaitoa itselleen, myös käyntikortti, jolla näyttää osaamistaan yrityksille. Siitä lähtien olen vuosittain ollut jollain muotoa Taitaja-toiminnan parissa, joko oppilaitoksen joukkueenjohtajana, järjestämässä omaa Taitaja-tapahtumaa vuonna 2017 tai kuten nykyisin, Helsingin Taitaja9-yhteyshenkilönä.

Opinnäytetyön aiheena Taitaja9-virtuaalipeli

Opinnäytetyöni nimi on Yritysyhteistyön edistäminen digitaali- ja virtuaalialustoilla. Case: valtakunnallinen yläkoulujen Taitaja9-kilpailu. Työn aihepiiri kiteytyy yritysyhteistyön edistämiseen ja siinä on hyödynnetty digitaalista Taitaja9-peliä.

Valitsin aiheen, koska yritysmaailma, yritysyhteistyö ja digitaalisuus kiinnostavat minua. Yhteiskunta kehittyy ja virtuaalitodellisuus, digitaaliset alustat ja tekoäly tuovat uusia ulottuvuuksia myös uudenlaiselle liiketoiminnalle ja yritysyhteistyölle. Toimeksiantajaa etsiessä olin yhteydessä Skills Finlandin Taitaja-päällikkö Petri Hörkköön, jonka kanssa yhteistyö sujui alkumetriltä saakka hyvin.

Tutkimusvaiheessa oli kaksi osaa. Ensimmäinen vaihe sisälsi teemahaastattelut neljälle organisaatiolle, jotka olivat mukana vuoden 2022 Taitaja9-pelin suunnittelutyössä. Organisaatiot olivat Teknologiateollisuus ry, Rakennusteollisuus RT ry, Autoalan keskusliitto ry ja Hyvinvointiala Hali ry). Jokaisesta haastateltiin yhtä henkilöä. Toisessa vaiheessa tehtiin määrällinen kysely Taitaja9-kilpailun aluevastaaville ja paikallistoimijoille.

Yritysyhteistyötä halutaan

Itselleni oli mielenkiintoista havaita, että yritysyhteistyöstä, digitaalisuudesta ja muutosvoimasta kirjoitettu teoria istui hyvin yhteen teemahaastatteluiden tuloksiin. Yritykset kaipaavat yhteistyötä ja verkostoitumista. Ammatillinen koulutus ja nuoret koetaan tärkeäksi teemaksi. Yritykset haluavat olla mukana koulutuksen kehittämisessä ja tulevaisuuden työvoimapulan ratkomisessa.

Taitaja9-kilpailu ja sen digitaalinen peli on hyvä työväline edistää oman ammattialan tietoutta nuorille ja samalla kertoa alasta mielenkiintoisella tavalla. Yritysyhteistyö myös lisää kilpailun kiinnostavuutta ja aitoutta, jos yritykset ovat mukana toiminnassa, esimerkiksi mukana kilpailutehtävien laatimisessa. Taitaja9-pelissä on tärkeä kertoa, ketkä pelin takana ovat eli tehdä yritysyhteistyö näkyväksi. Suurin osa kyselyyn vastanneista aluevastaavista ja paikallistoimijoista haluaisi tehdä yritysyhteistyötä entistä enemmän paikallis- ja aluekilpailuissa.

Kehitysideoita yritysyhteistyöhön

Digitaaliset alustat ja pelit antavat uusia mahdollisuuksia, ja niitä kannattaa hyödyntää yritysyhteistyössä. Asiakaskokemus tulee ottaa huomioon prosessin alusta lähtien ja muistaa myös viime metrit. Positiivisen mielikuvan kilpailusta voi tehdä muistamalla myös kilpailun jälkitoimet.

Vaikuttavuutta voitaisiin todentaa kysymällä osallistujilta yritysyhteistyön näkyvyyttä.  Yritysyhteisvastuun osalta pohdittavaksi jää voiko kestävää kehitystä ja yrittäjyyttä lisätä osana Taitaja9-kilpailua tai sen digitaalista peliä.

Lisätietoja

Lue koko opinnäytetyö Theseus-verkkopalvelussa.